Veri analiz merkezi

Veri bilimi & Sektörel Danışmanlık Hizmetleri

Veri analiz merkezi, veriye dayalı karar vermenize yardımcı olur. İnsan-insan, insan-firma ve firma-firma arasında riskleri minimuma indirgeyen ve doğruya en yakın sonuçları sunan analiz yöntemleri ile geleceğe yapacağınız yatırımı güçlendirebilirsiniz. KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal şirketlerin mevcut ve potansiyel müşterilerini, çalışanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemesi için doğru stratejiler ile analiz ve raporlamalar sunuyoruz.

İşletmelerin operasyonel süreçleri kapsamında ortaya çıkan ancak tek başına bir anlama sahip olmayan veriler, veri bilimi çözümleri ile anlamlı ve faydalı raporlama ve bilgilere dönüşmektedir. Veri analiz merkezi’nin sunmakta olduğu Veri Bilimi Çözümleri,  işletmelerdeki tüm verilerin görselleştirilmiş halde analiz edilmesi ve raporlamasını kapsamaktadır. Veri analiz merkezi firmalara, veri üzerinden bütçe planlamaları ve ileriki dönemler için veriye dayalı, riski düşük ve güven odaklı planlamalar sunmaktadır.

Veri analiz merkezi sunmakta olduğu raporlama hizmetleri ile kurumsal hayatta daha iyiye gitmeyi hedefleyen firmaların yanındadır. Gelişmekte olan teknolojiler her geçen gün bilgisayarın kullanımını ve yoğun emeğin otomasyona geçiş sürecini hızlandırmaktadır. Bu süreç zarfında alanlarında uzmanlaşan nitelikli kişilerin ve nitelikli kişiye olan ihtiyacın artması ile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Her gün devam eden bu gelişmeler kurumları yeni işleri yeniden belirlemeye itmektedir. İş için uygun personel seçimi, gereken sayıda istihdam, çalışanların eğitimi, ücretlerin saptanması, performans değerlendirmesi ve kurum içi iyileştirmeler için her işin özellikleri bilinmelidir.

Dünya üzerinde artan teknolojik değişimler, iş görenleri çağa ayak uydurmak zorunda bırakmıştır. İşletmelerin yoğun rekabet ortamında önceliklerinin belirlenebilmesi için bu değişimleri ve kendisini analiz etmesi gerekmektedir. İşletmelerin sürekli halde etkili çalışmalarla ve eğitimlerle kendilerini daha başarılı ve tutarlı hale getirebilmesi doğru veri analizine bağlıdır. Çağın gereksinimlerinden doğan veri analiz çalışmaları, kurumlar için vizyon, misyon ve ilkelerine ulaşabilmek için kritik bir rol oynamaktadır.

Veri analizi, yalnızca basit işlerden ziyade, üst kademe yönetim işlerindeki düzene dek etkin rol oynamaktadır. Veri analiz merkezi, sunduğu sektörel danışmanlık ile veri analizi hizmetlerinde şu ilkelere göre hareket etmektedir:

 • Kurum içindeki işlerin en hızlı sürede ve en ekonomik biçimde yerine getirilmesine yönelik işle ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi.
 • Kurum bünyesindeki tüm işlerin nitelikleri ve nicelikleri belirlenerek tüm sorumluluklar ve gereklilikler ayrı ayrı saptanıp bilimsel yöntemler eşliğinde incelenmektedir.
 • Kurumların yapısı, temel ilkeleri ve iş tanımını bütünüyle anlayabilmek adına paydaşlarla aralarında bağlantı görevi kurmaya yönelik çözümler sunmak.
 • Kurumun hedeflerini anlamak, bu hedefler için atılması gereken adımları belirlemek ve kurum iç ve dışındaki diğer kurumsal birimlerle ne şekilde etkileşime girilmesi gerektiğini belirlemek.
 • Kurumun mevcut durumunu anlayabilmek ve tüm ihtiyaçlarını belirlemek.

VERİ ANALİZ MERKEZİ: İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNLERİ

Veri analizi ve raporlama

Veri analiz merkezi’nin firmalara sunmakta olduğu veri analizi ve raporlama çözüm önerileri ile verileriniz analiz edilerek etkili görseller ile raporlanabilir ve karar alma mekanizmasınız iyileşmesine yardımcı olabilmektedir.

 • Verinin entegre edilmesi ve verinin yönetimi,
 • Verilerin ve sonuçların görselleştirilmesi,
 • Güçlü analizler ve veri tabanı çözümleri,
 • Veri ve sonuçlar üzerinden senaryo oluşturma,
 • Hızlı ve çözüm odaklı raporlar.

Çalışan araştırmaları

Çalışanlar, firmaların en önemli varlığıdır ve firmalar onların ihtiyaçlarına kulak vermelidir. Gelişmek, iyileşmek ve sürdürülebilir olmak isteyen firmalar çalışanlarının bu ihtiyaçlarını analiz etmeli ve değerlendirmeleri dikkate almalıdır. Bu yönü ile bilimsel araştırma yöntemlerinden ve veri analizinden faydalanan işletmelerin çalışanlarını daha iyi anlamaları konusunda grafikler, raporlar ve öneriler sunuyoruz. Çalışanlar üzerine yaptığımız araştırmalarda bulunan değişkenlerden bazılarına aşağıdaki örnekleri sunabiliriz.

 • Çalışan performansı, çalışan memnuniyeti, işe bağlılık, örgütsel bağlılık,iş tatmini, iş performans düzeyi, çalışan sessizliği, çalışanların kaygı düzeyi, psikolojik dayanıklılık, yaşam kalitesi, algılanan iş stresi, çalışanlarda duygusal zekâ, yıldırma (mobbing), iş stresi…
 • Lider üye etkileşimi, algılanan liderlik, liderlik tarzları, firma kurumsallaşma düzeyi, örgütsel demokrasi, kurumsal itibar, örgütsel davranış, örgüt içi iletişim, örgütsel bağlılık, örgüt iklimi, örgütsel dışlanma, örgütsel destek algısı…

Bahsedilen değişkenler üzerinden çalışanlar üzerine ölçümleri yapıyor, kurumlar üzerine ilişkisel analizler gerçekleştiriyor, etkili faktörleri belirliyor ve tüm bunları analiz ederek görselleştiriyoruz.

Tüketici araştırmaları

Günümüz işletmeleri rekabet pazarında tüketicilerinin ihtiyaçlarını ve onların psikolojilerini iyi analiz etmelidir. Tüketicilerini tanıyan bir işletme kendisine rekabet pazarının bugünü ve geleceğinde kalıcı bir yer edinecektir. Tüketici demek müşteri demektir ve bir işletme ancak müşterilerinin ona bağlı olduğu süre kadar hayatta kalabilir ve potansiyel müşterilerinin gözünde iyi bir marka imajına sahip olabilir. Veri analiz merkezi, firmaların taleplerine göre tüketici portföyünü belirlemektedir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve düşüncelerini analiz ederek firmalara yol gösterici çözümler sunmaktadır. Tüketicilerin düşüncelerini anketler ile veri haline getiriyoruz. Veri toplama, veri analizi ve raporlama, veri görselleştirme ile bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. Talepler doğrultusunda analiz yöntemleri, tabloların çaprazlaştırılması ve değişkenler arasındaki ilişkileri, firma ve tüketicilerine özgü dinamiklerle belirliyoruz. Tüketici araştırmaları için vermiş olduğumuz hizmetler en genel halleri ile aşağıdaki gibidir.

 • Tüketicilerin markaya olan sadakati, marka bilinirliği, marka bağlılığı, marka güveni üzerine etki eden faktörlerin araştırmaları,
 • Tüketicilerin alışveriş tutumları, satın alma davranışları, tercihleri üzerine araştırmalar,
 • Tüketicilerin sosyal medya, online satış kanallarından edindiği fikirleri ile markaya bakış açıları üzerine araştırmalar,
 • Marka itibari ve tüketici karar davranışları arasındaki etkileri ölçen araştırmalar.

Yukarıda bahsedilen araştırmalar yanı sıra tüketici ve markanın içinde bulunduğu tüm alanlarda analizler sunmaktayız. Markaların mevcut tüketicilerini korumaları ve potansiyel müşterilerine güven verebilmeleri için müşteri memnuniyeti ve güveni esasına dayalı araştırmalara dâhil olmalarını önermekteyiz.

2021 © Tüm Hakları Saklıdır - Veri Analiz Merkezi
× Whatsapp İletişim