Akademik Danışmanlık

Kurumların yanı sıra akademik dünyanın da gelişiminde artık verinin önemi göz ardı edilememektedir. Bilişim ve iş kolları arasında kurulan veriye dayalı çözümlerin yanı sıra Sosyal ve Fen bilimleri araştırmaları da veri analizi ihtiyacını içermektedir. Gelişen ve değişen literatüre her geçen gün yeni bilgiler eklenmektedir. Literatürdeki mevcut bilgilerin test edilmesi veya çürütülmesi altın kuraldır. Bunun için de her geçen gün değişen dünyanın yeni verileri analiz edilmelidir. Analiz edilen veriler, akademik araştırmalarda kullanılmaktadır.Çoğuakademik araştırma öğrencilere tez yazdırmatalebindedir.

Öğrencilerin ham veri olarak topladıkları veri setinin işlenmesi ve analiz süreçleri proje konusu ve amaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Veri toplamak, veri girişi, verilerin test edilmesi ve raporlama veri analizinin baş değişkenleridir. Standart bir veri analiz sürecinde ilk olarak verilerin toplanması ile başlayan süreç en sonunda analiz edilmiş ve raporlanmış veri bulgularının, benzer alandaki daha önce çalışılmış veri analizleri ile tartışılması ile sonlanmaktadır.

Akademik araştırmalar denildiğinde akla şüphesiz tezler gelmektedir. Yazılan tezlerin sayısındaki fazlalık buna neden olmaktadır. Akademik araştırmalar sadece tez yazdırma talebinden oluşmaz. Ödevler, projeler, makaleler yanı sıra Ar-Ge çalışmaları, bilimsel araştırma projeleri (BAP), devlet hibe desteği gibi projeler de bazen akademik araştırma olabilmektedir. Tüm bu projeler üniversitelerin bünyesinde hareket ettiği taktirde birer akademik araştırma statüsüne girmektedir.

Ancak anlatım kolaylığı açısından bu yazıda bizler de akademik araştırmalara “tez” diyerek hareket edeceğiz.

Tez yazdırma süreçleri neredeyse dünyanın her yerinde aynıdır. Önce bir konu belirlenir. Konu üzerinden bir problem saptanır. Problem ile amaç ortaya konulur. Amaç ile hipotezler belirlenerek nitel veya nicel bir analiz sürecine girilir. Tüm bunların sonunda ise ortaya doğruya en yakın ispatlar çıkar.

Veri analiz merkezi olarak akademik danışmanlık veriyoruz. Bunlar;

  • Araştırma önerisi başvuru formları.
  • Tez için literatür desteği. (Akademik araştırmalarda literatür taraması).
  • Tez için veri analizi. (Akademik araştırmalarda kullanılan istatistiksel analizler).

olmak üzere iki temel alanda inceleniyor.

BİRİNCİ ADIM: ARAŞTIRMA ÖNERİSİ BAŞVURU FORMLARI.

Başvuru formları araştırmacıdan istenen tez yazdırma talebinin ilk adımını meydana getirmektedir. Bir konuda ortaya bir tez atan araştırmacı, bu tezini araştırmak için ilgili kurumdan izin almalıdır. Bu izin ile konunun özgünlüğü taranır. Özgünlüğü taranan konunun, neden araştırılmak istendiği teknik bir dille ifade edilir. Burada ortaya amaçlar ve hipotezler konulur. İlgili ölçekler ve veri toplama formu hazırlanarak ilgili kurumdan izin alınır. Bu kurumlar genellikle üniversiteler olmasının yanında bazen değişkenlik gösterebilmektedir. Yani bir hastanenin etik kurulu, devlet veya çeşitli özel kurumların etik kurulları devreye girebilmektedir.

Bu formlarda ayrıca çalışmanın Evren ve Örneklemi yer alır. Yani bu araştırmanın nerede, kaç kişi ile, hangi yaş aralığında, ne zaman yapılacağı soruları cevaplanır. Kaç kişi ile yapılacağı sorusunun cevabı için ise ufak bir analiz formülü ile evren sayısı üzerinden örneklem sayısı hesaplanmaktadır.

Burada tahmine dayalı olan örneklem hacmi formülü “n=NPQZ2/[(N-1)H2+PQZ2 kullanılmaktadır.

Örneğin 18-35 yaş arası üniversite öğrencilerinin sayısı 486.609 olsun.

n=[NPQZ2]/[(N-1)H2+PQZ2]

n=[486.609 (.5)(.5)(1.96)2]/[( 486.609 -1)(.05)2+ (.5)(.5)(1.96)2]=215.20

Yani bu araştırma için toplam veri sayısı 216 olması halinde yeterli sayıya ulaşılacak demektir.

Veri analiz merkezi, bu noktada sizin konu başlığınıza yönelik ilgili formları düzenlemektedir. Problem, amaç, hipotez ve ölçekleri belirliyoruz. Form kapsamında gereken literatür taraması desteği verilmektedir.

Form kapsamında aşağıdaki tüm bilgileri sizlere ulaştırmaktayız.

Özet, Giriş, Problem durumu, Çalışmanın amacı, Araştırmanın önemi, Araştırma soruları, Araştırmanın hipotezleri, Literatür taraması, Anahtar kelimelerin tanımı, Yöntem, Sınırlılıklar, Zaman çizelgesi ve Kaynakça listesi.

Tüm bunların içinde istatistiksel analizin yer alacağı kısma dair bilgiler yöntem kısmında yer alır. Yöntem, tez yazımı için istatistiksel analizdir. Yöntem başlığı kendi içinde araştırmanın amacı, evren ve örneklem, veri toplama süreci, veri toplama araçları, veri analiz süreci ve etik konular başlıklarından meydana gelmektedir.

Öğrenciden istenen tez yazdırma talebi bu formların kontrolü ile test edilir. Öğrencinin tez yazımı için istatistiksel analizyapmaya hazır olup olmadığı burada belirlenir.

İKİNCİ ADIM: TEZ İÇİN LİTERATÜR DESTEĞİ (LİTERATÜR TARAMASI).

Verinin işlenirken, elimizdeki sözel ifadeler arka planda sayısal değerlere atanarak ortaya verinin yorumlanması çıkmaktadır. Peki veri sadece sayısal mıdır? Hayır. Literatürdeki mevcut araştırmalarında derlenmesi tez yazımı için veri analizidir. Bu derlemeye literatür taraması adı verilir. Veri analiz merkezi, literatür taraması desteği sunmaktadır(Bkz: Literatür Taraması Nasıl Yapılır?).

En genel hali ile literatür taraması bize yapacağımız araştırmada yol gösterecek olan geçmiş çalışmaları sunar. Bize fikir verir veya mevcut fikirlerimizi onaylar. Ayrıca literatür taramasının bir diğer önemli parçası çalışmanın kavramsal ve kuramsal bilgileri bölümüdür. Kavramsal ve kuramsal bilgiler de doğru literatür taraması ile çalışmanın yazım aşamasındaki bilgiler ve onların kaynaklarına erişilir. Bu sayede en güncel, en doğru veya ilk ortaya konulan yerli ve yabancı kaynaklar çalışmaya dâhil edilir.

Literatür taraması sadece tez, makale gibi araştırmalarda olmaz. Çünkü her bilimsel konunun bir literatürü vardır. Bir bilimsel konu üzerine, aynı alandaki çalışmaların incelenmesi ve özetlenmesi literatür taraması anlamına gelmektedir. Akademik çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda ve diğer proje formlarında literatür taraması çalışmanın veri analizi sonuçları kadar önemlidir. Çünkü yaptığımız analiz sonuçlarının literatüre yeni bir bilgi koyduğunu ispatlamak için doğru literatür taraması yapılmış olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ ADIM: TEZ İÇİN VERİ ANALİZİ.

Araştırmacıların istekleri kapsamında veri analizleri, testler, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini hazırlamaktayız.

Tez için veri analizi veya akademik araştırmalarda kullanılan istatistiksel analizler. Veri analiz merkezi akademik danışmanlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.

  • Tez analizi.
  • Tez veri analizi.
  • Tez için nitel ve nicel analiz.
  • SPSS veri analizi.
  • Tez için SPSS veri analizi.
  • SPSS analizi ve raporlama.
  • Yüksek lisans ……