Tez veri analizi tezlerde nasıl kullanılır?

Veri analiz merkezi olarak farkımız hazırladığımız veri analizlerinin literatür ile tartışılmasıdır. Hazırladığımız formlarda sadece veriyi analiz edip bulguları vermiyoruz. Teslim ettiğimiz çalışma dokümanları içinde şu başlıklar ile beraber teslim ediyoruz:

  • ÖZET (Veri analizi ile yapılanların kısa özeti, araştırmanın amacı, evren ve örneklemin özeti ve araştırma bulgularının özeti yer almaktadır)
  • GİRİŞ (Araştırmanın amacı, problem durumu, hipotezler, sınırlılıklar yer almaktadır)
  • LİTERATÜR TARAMASI (Problem durumunun ele alındığı benzer araştırmaların özetleri yer almaktadır)
  • YÖNTEM (Araştırmada kullanılan yöntem, model, amaç, evren ve örneklem, geçerlilik ve güvenilirlik gibi başlıklar yer almaktadır)
  • BULGULAR (Veri analizi sonucunda elde edilen tablolar ve tablolardaki yorumların literatür ile harmanlanmış hali yer almaktadır)
  • SONUÇ VE ÖNERİLER (Bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar ve öneriler yer almaktadır)
  • TARTIŞMA (Araştırmanın bulguları benzer örneklemdeki yakın tarihli araştırmaların bulguları ile karşılaştırılmaktadır)
  • KAYNAKÇA (kullanılan kaynaklar yer almaktadır)

Tüm bunlara ilaveten çalışmalar revizyona açık ve talep eden kişinin onayı alıncaya dek süreç devam etmektedir.

Tez veri analizi hakkında Firma yetkilisinin görüşü:

“Parayla tez yazdırma çok sık gelen bir talep. Tez yazımında veri analizi yapan kişi veya kurumların çoğu tez yazımı da yapmaktadır. Ancak bu ücretli tez yazdırma bilgi danışmanlığı olarak verilmelidir. Yani ücretli tez yazdırma, talep eden kişiyi de işin içinde tutmalıdır. Çalışması hazırlanan bu kişi sürecin içinde yer almalı ve eğitilmelidir. Kurum olarak burada parayla tez yazdırma iki yol söz konusudur. Bunlardan bir tanesi tez düzeyinde bir çalışma ayarında sunulan kaynak doküman, ikincisi ise proje hazırlama eğitimidir. Kaynak doküman oluştururken genellikle hazırlanan veri veya içerik analizlerini genellikle APA olmak üzere istenen formatlarda teslim ediyoruz. Teslim alan kişi bu dokümanın tamamını veya bir kısmını tez, ödev, makale vb. alanlarda kendi tercihine göre kullanabilir. Salt bilgiden oluşan bu dokümanlar araştırmaların kavramsal içeriğinde işe yaramaktadır. Yani araştırmacı bu doküman sayesinde elindeki kaynak özetlerini çalışmasının içinde tekrar yorumlayarak kullanabilmektedir. Buradaki önceliğimiz talep eden kişiye özgün bir içerik sunmaktır. Ücretli tez yazdırma talebi böylece karşılanabiliyor.

Diğer bir konu olan proje hazırlama eğitiminde ise kişilere nasıl ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. Veri analiz kısmını oluşturduğumuz çalışmalarda çalışmanın kalan kavramsal kısmını oluşturacak kişilere online eğitim ve özel ders mantığı ile tez nasıl yazılır, literatür taraması nasıl yapılır gibi konularda yol gösteriyoruz. Araştırma yöntemleri dersi ilkelerine göre hareket ederek bir nevi danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özetlemek gerekirse;

Ücretli tez yazdırma hakkında bireysel danışmanlık sunuyoruz. Bu danışmanlık talep edilen araştırma dokümanı veya araştırma yöntemleri eğitimine benzerözel ders ile ilerlemektedir. Hazırladığımız firma raporları veya destek formlarının tezlerden pek bir farkı olmuyor. Ayırt edici unsurları mevcut ancak genel algoritma aynı şekilde işliyor. Bu yönü ile parayla tez yazdırma taleplerine destek oluyoruz denilebilir. “

Tez veri analizi ücretli midir?

Biliyoruz ki veri analizinin olduğu tezler içerdiği doğruya en yakın sonuçlar ile akademik literatürde daha ön plana çıkmaktadır. Günümüzde veri analizi yapan kişi ve kurumlar potansiyellerinin büyük bir bölümünü yüksek lisans ve doktora tezlerine yönlendirmiştir. Ücretli tez yazdırma arayışı ile veri analizi kurumları devreye girebilir. Ancak veri analizi yaparken özellikle tez düzeyindeki veri analizleri sadece ham veriyi işlemekle kalmamaktadır. Tam olarak karşıdaki kişinin talebine göre hazırlaması temel esastır. Parayla tez yazdırma talebi veri analizini de kapsamaktadır.  Yani SPSS ile veri analizi yapıldığında bu analiz nerede kullanılacak buna da bakılmalıdır. Yoksa herkes elindeki verileri tezlerde kullanılan analiz metotları ile işleyerek veri analizi yapabilir. Ama burada literatür nedir, işlenen veri literatüre göre nasıl yorumlanmalı ve o veri analizinin amacı nedir? Bu sorular cevap bulmalı.

Tez veri analizi kimler tarafından yapılır?

Tez için veri analizi yapmak neredeyse tez yazımı kadar uzun sürebilen ve vakit alan bir alandır. SPSS veri analizi konusunda yeterli olmayan kişiler bu süreçte daha da zorlanmaktadır. Tez yazım süreci içinde olan kişiler genellikle SPSS ile veri analizi desteğini dışarıdan almaktadır. Günümüzde tez için istatistiksel analiz freelance kişiler, tez yazımı firmaları ve veri analiz firmaları tarafından yapılmaktadır. Parayla tez yazdırma kalıbında bilinmektedir.

Dışarıdan alınan bu istatistiksel analiz desteği tezin analiz bölümünü oluşturmaktadır. İçerisinde yöntem, bulgular ve sonuç kısmını barındırmalıdır. Ayrıca yardımcı olan kişinin yeteneklerine göre Tartışma ve Öneriler bölümü de eklenebilir.  Veri analiz merkezi, raporladığı analizlerin sonuçlarını literatür ile karşılaştırarak kaliteli, yerli ve yabancı kaynakların olduğu tartışma bölümü raporları hazırlamaktadır. Bu raporlar tez, makale ve ödev çalışmalarında kullanılacak kaynak bilgiyi meydana getirmektedir.

Tez veri analizine neden ihtiyaç duyarız?

Tezler genel özellikleri itibariyle özet, giriş, kavramsal ve kuramsal bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Tez yazımında genellikle güncel literatür bilgileri yer almaktadır. Ancak günümüz çalışmalarının çoğu literatür bilgisi yanı sıra veri analizi gerektirmektedir. Tez yazdırma ve veri bir bütün haline gelmiştir.

Tezlerde yer alan veri analizi araştırmanın niteliğini arttırdığı gibi araştırmacının da bu alandaki imzasıdır. Araştırmacı, ortaya koyduğu tez çalışmasındaki araştırma sorularını kesin doğruluk payı taşıyan veriler ile cevaplamaktadır. Literatür bilgilerindeki tahminlerden ziyade ölçekler ve hipotezler üzerinden test edilen araştırma soruları bulgulara dönüşmektedir. Yorumlanan bulgular sayesinde ham veri literatür bilgisi halini almaktadır.