BETİMSEL İSTATİSTİKLER

Sayısal verilerin özet olarak tanımlandığı, özetlendiği, birimlerin yığıldığı değerleri ve bu değerlerin etraflarındaki yayılmaları, serpilmeyi ve dağılımları hesaplamaya yarayan yöntemler betimsel istatistiklerdir. Betimsel istatistikler ORTALAMA ve DEĞİŞKENLİK ölçütleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ortalamalar: Merkezi eğilim ölçüleri olarak tanım bulan ortalamalar seri içindeki minimum değerden daha küçük ve maksimum değerden daha büyük olamazlar.

Xmin≤Ortalama≤Xmax

Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kareli Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan ortalamalar içinde bulunur.

Değişkenlik Ölçütleri: Seride bulunan terimlerin birbirlerinden ya da ortalamadan ne kadar saptığını gösteren ölçüye değişkenlik denilir. Standart sapma, Varyans, Değişim katsayısı bu grupta incelenir.

DEĞİŞKENLER ve VERİ TİPLERİ

 • Değişken, ana kütleyi meydana getiren birilerin farklı değerler alabildiği, sayısal ve ölçülebilen özelliklerdir. Değişkenler veri tiplerine göre kategorize edilmektedir. Nicel-Nitel değişkenler, sürekli-kesitli değişkenler, tek boyutlu-çok boyutlu değişkenler gibi
 • Nicel ve nitel değişkenler: Değerlerinin sayılarla ifade edildiği değişkenler nicel (gelir, yaş, çalışılan yıl vs.), kelimeler ile ifade edileler ise nitel (medeni durum, cinsiyet, yaşanılan il) değişkenlerdir.
 • Sürekli ve Kesikli Değişkenler: Sürekli değişkenler sonsuz sayıda değerlere sahiptir. Ölçümler, oranlar ve yüzdeler sürekli değişkendir. Sürekliliği ölçülebilir olması gerekmektedir ve iki değeri arasına düşen sayının teorik olarak sonsuz olması anlamına gelmektedir. Kilo, boy, gelir düzeyi genellikle bu değişken grubuna girmektedir.
 • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler: Neden sonuç ilişkisinde olan değişkenlerden “neden” konumunda olan değişkene bağımsız değişken; “sonuç” konumunda olana ise bağımlı değişken denilmektedir.
 • Karıştırıcı Değişken: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi potansiyel olarak etkileyen değişkenlere karıştırıcı değişken denilmektedir. Okumayı öğreten öğretmenler çeşitli becerilere sahipse öğrenciler arasındaki okuma yetenekleri farklı öğrenme metotlarından değil öğretmenden kaynaklı olur. Öğretmen yetenekleri buradaki karıştırıcı değişkendir.
 • Mediatör Değişken: Bağımsız değişkenlerin üzerindeki değişimler tahmin edilen mediator değişkendeki değişimlerdeki nedenleri anlamlı şekilde açıkladığında buna mediator değişken denilmektedir.
 • Moderatör Değişken: Bağımsız bir değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yön ve boyutunu etkileyen değişkene moderator değişken denilmektedir.

ÖLÇEK TÜRLERİ

Yapılacak istatistiksel analiz, nesnelerin ölçme düzeylerine bağlıdır. Bu yüzden ölçüm düzeyleri önem taşır. Ölçme ise belirli kurallar çerçevesinde gözlemlere sayısal değerler verilmesidir. Ölçekler dörtfarklı düzeyde incelenmektedir:

 • Sınıflayıcı Ölçek: Sadece tanımlama için kullanılan bu ölçek türünde değişkenler, sıralanmamış kategorik değişkenlerdir. İş süreçlerindeki statüler, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu gibi sınıflayıcı ölçekler mevcuttur. Birim veya bireylere sayısal değerler verilerek ölçme yapılır. Yalnızca sınıflama için kullanılır ve buradan elde edilen sayılar üzerinde dört işlem yapılamaz.
 • Sıralayıcı Ölçek:Burada farklı kategoriler anlamlı sıralama içinde “daha fazla” veya “daha az” şekilde sıralanabilir. Ölçülen ölçeğin değişkenleri sınıflandırmanın yanında sıralayıcı özelliğe sahiptir. Sıralayıcı ölçekte sıralama esas alındığından kategori büyüklüklerinin sırası önemli, aralarındaki uzaklık önemsizdir. Örneğin, tez için anket analizi yapılan bir çalışmada katılıyorum cevabı ile kesinlikle katılıyorum cevabı arasında iki katı fazla katılıyorum anlamı ifade edilmez.
 • Eşit Aralıklı Ölçek:Sıralayıcı ölçek düzeyine kıyasla daha yüksek ölçme düzeyine sahip olan eşit aralıklı ölçek ile ölçülen değişkenlerin kategorileri, sıralamaları ve kategoriler arası farkları karşılaştırılabilir. Bu ölçek türündeki değişkenler sıralayıcı ve sınıflayıcı ölçeğin tüm özelliklerini taşırken aralarındaki tam uzaklığı da ölçmektedir. Örneğin, 5°C ve 10°Cdereceleri arasındaki fark 15 °C ve 20°C arasındaki fark ile aynıdır. Eşit sıralamada mutlak sınıf noktası olmadığından bir değerin steroids for sinus infection diğerinden daha büyük olduğu söylenemez. Bu yüzden, 20 °C’nin 10 °C’den daha büyük olduğu söylenebilir ancak 10-5=5°C ‘in 20-15=5°C ten daha soğuk olduğu söylenemez.
 • Oranlı Ölçek:Oranlı ölçek, eşit aralıklı ölçeğe ilaveten mutlak sıfır noktası içermektedir. Oranlı ölçek tipinde elde edilen veri en yüksek ölçek düzeyindedir. Bu ölçek ile ölçülen değerler aralarında karşılaştırma ve kıyaslama yapılabilmektedir. Değerlerin aralarındaki farklar önemlidir. Hız ölçümleri, uzaklık, yaş, gelir düzeyi ve parasal ölçümler oranlı ölçek düzeyindedir.

SPSS VE İSTATİSTİK

SPSS, IBM şirketi tarafından geliştirilmiş olan ve Dünya’da en sık kullanıma sahip veri analiz programıdır. SPSS’in amacı, veriye dayalı karar vermeye yönelik olarak analizler yapabilmek ve raporlamalar yapabilmektir. SPSS ile veri analizi yaparak şunları yapabilirsiniz:

 • Kullanım kolaylığı ile verileriniz analiz edilebilir. Anlaşılabilir hale gelebilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
 • Karmaşık veri kümeleri ve veri tabanları üzerinde kaliteli ve yüksek doğruluk oranına sahip analizler yapabilirsiniz.
 • Yazılımları kolay şekilde yönetebilmek için esnek devreye alma seçenekleri sunabilmektedir.

Günümüzde SPSS ve istatistik akademik ve sektörel araştırmalarda veri analizi için sıkça kullanılmaktadır.

Tez veri analizi yasal mı?

Ücretli tez yazdırma ya da parayla tez yazdırma, tez veri analizi gibidir. Talep edilen ihtiyaca göre şekillenir ve talep eden kişilerin sorumluluğundadır. Kişiler satın aldıkları/alacakları hizmetleri telif hakları ile birlikte satın alarak kendilerine ait olacak bu ürünleri istedikleri alanda kullanabilmektedir.

Tez veri analizi tezlerde nasıl kullanılır?

Veri analiz merkezi olarak farkımız hazırladığımız veri analizlerinin literatür ile tartışılmasıdır. Hazırladığımız formlarda sadece veriyi analiz edip bulguları vermiyoruz. Teslim ettiğimiz çalışma dokümanları içinde şu başlıklar ile beraber teslim ediyoruz:

 • ÖZET (Veri analizi ile yapılanların kısa özeti, araştırmanın amacı, evren ve örneklemin özeti ve araştırma bulgularının özeti yer almaktadır)
 • GİRİŞ (Araştırmanın amacı, problem durumu, hipotezler, sınırlılıklar yer almaktadır)
 • LİTERATÜR TARAMASI (Problem durumunun ele alındığı benzer araştırmaların özetleri yer almaktadır)
 • YÖNTEM (Araştırmada kullanılan yöntem, model, amaç, evren ve örneklem, geçerlilik ve güvenilirlik gibi başlıklar yer almaktadır)
 • BULGULAR (Veri analizi sonucunda elde edilen tablolar ve tablolardaki yorumların literatür ile harmanlanmış hali yer almaktadır)
 • SONUÇ VE ÖNERİLER (Bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar ve öneriler yer almaktadır)
 • TARTIŞMA (Araştırmanın bulguları benzer örneklemdeki yakın tarihli araştırmaların bulguları ile karşılaştırılmaktadır)
 • KAYNAKÇA (kullanılan kaynaklar yer almaktadır)

Tüm bunlara ilaveten çalışmalar revizyona açık ve talep eden kişinin onayı alıncaya dek süreç devam etmektedir.

Tez veri analizi hakkında Firma yetkilisinin görüşü:

“Parayla tez yazdırma çok sık gelen bir talep. Tez yazımında veri analizi yapan kişi veya kurumların çoğu tez yazımı da yapmaktadır. Ancak bu ücretli tez yazdırma bilgi danışmanlığı olarak verilmelidir. Yani ücretli tez yazdırma, talep eden kişiyi de işin içinde tutmalıdır. Çalışması hazırlanan bu kişi sürecin içinde yer almalı ve eğitilmelidir. Kurum olarak burada parayla tez yazdırma iki yol söz konusudur. Bunlardan bir tanesi tez düzeyinde bir çalışma ayarında sunulan kaynak doküman, ikincisi ise proje hazırlama eğitimidir. Kaynak doküman oluştururken genellikle hazırlanan veri veya içerik analizlerini genellikle APA olmak üzere istenen formatlarda teslim ediyoruz. Teslim alan kişi bu dokümanın tamamını veya bir kısmını tez, ödev, makale vb. alanlarda kendi tercihine göre kullanabilir. Salt bilgiden oluşan bu dokümanlar araştırmaların kavramsal içeriğinde işe yaramaktadır. Yani araştırmacı bu doküman sayesinde elindeki kaynak özetlerini çalışmasının içinde tekrar yorumlayarak kullanabilmektedir. Buradaki önceliğimiz talep eden kişiye özgün bir içerik sunmaktır. Ücretli tez yazdırma talebi böylece karşılanabiliyor.

Diğer bir konu olan proje hazırlama eğitiminde ise kişilere nasıl ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. Veri analiz kısmını oluşturduğumuz çalışmalarda çalışmanın kalan kavramsal kısmını oluşturacak kişilere online eğitim ve özel ders mantığı ile tez nasıl yazılır, literatür taraması nasıl yapılır gibi konularda yol gösteriyoruz. Araştırma yöntemleri dersi ilkelerine göre hareket ederek bir nevi danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özetlemek gerekirse;

Ücretli tez yazdırma hakkında bireysel danışmanlık sunuyoruz. Bu danışmanlık talep edilen araştırma dokümanı veya araştırma yöntemleri eğitimine benzerözel ders ile ilerlemektedir. Hazırladığımız firma raporları veya destek formlarının tezlerden pek bir farkı olmuyor. Ayırt edici unsurları mevcut ancak genel algoritma aynı şekilde işliyor. Bu yönü ile parayla tez yazdırma taleplerine destek oluyoruz denilebilir. “

Tez veri analizi ücretli midir?

Biliyoruz ki veri analizinin olduğu tezler içerdiği doğruya en yakın sonuçlar ile akademik literatürde daha ön plana çıkmaktadır. Günümüzde veri analizi yapan kişi ve kurumlar potansiyellerinin büyük bir bölümünü yüksek lisans ve doktora tezlerine yönlendirmiştir. Ücretli tez yazdırma arayışı ile veri analizi kurumları devreye girebilir. Ancak veri analizi yaparken özellikle tez düzeyindeki veri analizleri sadece ham veriyi işlemekle kalmamaktadır. Tam olarak karşıdaki kişinin talebine göre hazırlaması temel esastır. Parayla tez yazdırma talebi veri analizini de kapsamaktadır.  Yani SPSS ile veri analizi yapıldığında bu analiz nerede kullanılacak buna da bakılmalıdır. Yoksa herkes elindeki verileri tezlerde kullanılan analiz metotları ile işleyerek veri analizi yapabilir. Ama burada literatür nedir, işlenen veri literatüre göre nasıl yorumlanmalı ve o veri analizinin amacı nedir? Bu sorular cevap bulmalı.

Tez veri analizi kimler tarafından yapılır?

Tez için veri analizi yapmak neredeyse tez yazımı kadar uzun sürebilen ve vakit alan bir alandır. SPSS veri analizi konusunda yeterli olmayan kişiler bu süreçte daha da zorlanmaktadır. Tez yazım süreci içinde olan kişiler genellikle SPSS ile veri analizi desteğini dışarıdan almaktadır. Günümüzde tez için istatistiksel analiz freelance kişiler, tez yazımı firmaları ve veri analiz firmaları tarafından yapılmaktadır. Parayla tez yazdırma kalıbında bilinmektedir.

Dışarıdan alınan bu istatistiksel analiz desteği tezin analiz bölümünü oluşturmaktadır. İçerisinde yöntem, bulgular ve sonuç kısmını barındırmalıdır. Ayrıca yardımcı olan kişinin yeteneklerine göre Tartışma ve Öneriler bölümü de eklenebilir.  Veri analiz merkezi, raporladığı analizlerin sonuçlarını literatür ile karşılaştırarak kaliteli, yerli ve yabancı kaynakların olduğu tartışma bölümü raporları hazırlamaktadır. Bu raporlar tez, makale ve ödev çalışmalarında kullanılacak kaynak bilgiyi meydana getirmektedir.

Tez veri analizine neden ihtiyaç duyarız?

Tezler genel özellikleri itibariyle özet, giriş, kavramsal ve kuramsal bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Tez yazımında genellikle güncel literatür bilgileri yer almaktadır. Ancak günümüz çalışmalarının çoğu literatür bilgisi yanı sıra veri analizi gerektirmektedir. Tez yazdırma ve veri bir bütün haline gelmiştir.

Tezlerde yer alan veri analizi araştırmanın niteliğini arttırdığı gibi araştırmacının da bu alandaki imzasıdır. Araştırmacı, ortaya koyduğu tez çalışmasındaki araştırma sorularını kesin doğruluk payı taşıyan veriler ile cevaplamaktadır. Literatür bilgilerindeki tahminlerden ziyade ölçekler ve hipotezler üzerinden test edilen araştırma soruları bulgulara dönüşmektedir. Yorumlanan bulgular sayesinde ham veri literatür bilgisi halini almaktadır.